Prioriteiten

Bescherming van mensenrechten, democratie en de rechtstaat – binnen én buiten Europa

Mensenrechten als prioriteit in het EU beleid, zowel binnen als buiten onze grenzen

Investeren in democratische verhoudingen overal ter wereld

Waarborgen van de EU als waardengemeenschap: rechtsstaat en democratie

Mensenrechten dienen een prioriteit te zijn in het EU beleid, zowel binnen onze grenzen als in onze betrekkingen met de rest van de wereld. Daarom is het essentieel te investeren in de bevordering van de rechtsstaat en democratische verhoudingen overal ter wereld. Maar om onze geloofwaardigheid te behouden moeten we ook kritisch zijn op onszelf. De EU pretendeert – en niet geheel onterecht – een waardengemeenschap te zijn waar de rechtsstaat en democratische principes worden gewaarborgd. Als landen lid willen worden van de EU, moeten ze aan allerlei strenge voorwaarden voldoen – uiteraard ook op het terrein van mensenrechten. Maar eenmaal binnen spreken landen elkaar er nog veel te weinig op aan als deze waarden aan de laars gelapt worden. Ik heb zelf van dichtbij gezien dat zaken als corruptie, discriminatie van minderheden, schending van mensenrechten en de ondermijning van persvrijheid nog steeds voorkomen binnen de EU. Daarom zal ik de komende jaren vechten voor een stevige inzet van de EU om ook kritisch naar zichzelf te kijken. Ondemocratische praktijken, de ondermijning van de rechtsstaat en het schenden van mensenrechten moeten voortaan worden aangepakt.

Een rechtvaardig en humaan Europees asiel- en migratiebeleid

Een gemeenschappelijk Europees asielbeleid: toetsing van asielaanvragen overal hetzelfde en opvang in lidstaten op gelijk (hoog) niveau

Streng waar nodig, maar altijd met oog voor mensenrechten

Solidariteit binnen Europa met landen aan de buitengrenzen

Er moet in Europa altijd plek zijn voor vluchtelingen die hun leven niet zeker zijn in hun thuisland vanwege hun geloof, geaardheid of politieke voorkeur. Ik ben voorstander voor een asielbeleid dat streng is waar nodig, maar altijd rechtvaardig en humaan. Een gemeenschappelijk Europees asielbeleid is essentieel om te voorkomen dat kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden willekeur. De kans op een verblijfsvergunning in de EU moet altijd hetzelfde zijn, ongeacht of iemand asiel aanvraagt in Spanje, Griekenland of Nederland. Ook de opvang van asielzoekers moet voldoen aan Europese minimumvoorwaarden. Dat is helaas nog lang niet overal het geval. Ik zal me er daarom hard voor inzetten om dit te verbeteren. Dat betekent ook dat er solidariteit van landen als Nederland nodig is met de landen aan de buitengrenzen van Europa.

De EU als speler op het wereldtoneel

Een actieve betrokkenheid bij de Ooster- en Zuiderburen van de EU

Coherente aanpak van armoede en fragiele staten

Een prominente rol als bemiddelaar in conflicten

Door samen te werken binnen de EU kan Nederland veel meer bereiken in de wereld dan alleen. Het is essentieel om als één Europees front naar buiten te treden bij de bemiddeling van conflicten, het instellen van sancties en het veroordelen van mensenrechtenschendingen. Samen staan we sterker. De EU moet actief bemiddeling aanbieden voor het helpen oplossen van de verschillende conflicten in de Arabische wereld. En het wordt tijd dat de Europese Unie een gezamenlijke, coherente aanpak formuleert voor de bestrijding van armoede en hulp aan fragiele staten. Bij het buitenlandbeleid van de EU hebben de lidstaten het voortouw maar het Europees Parlement is een kritische volger en beslist mee over de uitgaven. Een prachtige basis en een uniek platform om sociaaldemocratische buitenlandpolitiek te maken – veilig, rechtvaardig en solidair.