Aantijgingen omtrent verduistering van Europese middelen in Hongarije

Er gaat veel EU-subsidie naar Hongarije, waarbij er regelmatig berichten naar buiten komen over misbruik en verduistering. OLAF, de EU-instelling die onderzoek doet naar misbruik van EU middelen, heeft deze vermoedens bevestigd en heeft aanbevelingen gedaan om hier wat aan te doen. De Europese Commissie heeft echter nog geen concrete stappen ondernomen. Daarom heb ik samen met veel collega-Europarlementariërs onderstaande vragen naar de Europese Commissie gestuurd.

Op deze pagina zal ook het officiële antwoord van de Europese Commissie gepubliceerd worden.

28 september 2016 Aantijgingen omtrent verduistering van Europese middelen in Hongarije 
In het OLAF-verslag 2015 wordt vermeld dat gedurende een periode van drie jaar onderzoek werd verricht naar 17 zaken van mogelijk frauduleus gebruik van Europese middelen in Hongarije. In 14 gevallen was er sprake van een gegrond vermoeden van verduistering van EU-middelen. Dit betekent dat bij meer dan 80 % van de onderzoeken werd vastgesteld dat er sprake was van misbruik van middelen en aanbevelingen werden gedaan.

Op grond van het bovenstaande vrezen ondergetekenden dat grote delen van voor infrastructuur en werkgelegenheidsprogramma's bestemde middelen zijn misbruikt.

Eén voorbeeld is een 6 kilometerlange spoorlijn naar het buitenhuis van de minister-president die 1,9 miljoen EUR aan belastinggeld heeft gekost. De beweringen dat de lijn dagelijks door 2 560 tot 7 080 mensen zou worden gebruikt zijn schromelijk overdreven gebleken; volgens de feitelijke cijfers gaat het om slechts 30 tot 50 passagiers per dag.

1. Welke stappen heeft de Commissie reeds gezet om Hongarije aan te sporen de aanbevelingen uit het OLAF-verslag ter harte te nemen?

2. Is de Commissie op de hoogte van de maatregelen van de Hongaarse autoriteiten en de juridische procedures met betrekking tot deze zaken, en hoe zou een toekomstig EOM kunnen helpen om dergelijke zaken beter te onderzoeken?

3. Kan de Commissie informatie verstrekken over het geld dat reeds is teruggevorderd en over de nadere stappen die zullen worden gezet om onrechtmatig uitbetaalde middelen terug te vorderen?

 
Josef Weidenholzer (S&D) , Frank Engel (PPE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Péter Niedermüller (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Birgit Sippel (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Evelyn Regner (S&D) , Kati Piri (S&D) , István Ujhelyi (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Knut Fleckenstein (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inés Ayala Sender (S&D) , Cecilia Wikström (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Michel Reimon (Verts/ALE) , Jutta Steinruck (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jens Geier (S&D) , Eugen Freund (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Soraya Post (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Constanze Krehl (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Victor Boştinaru (S&D) , Udo Bullmann (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Maria Arena (S&D) , Karin Kadenbach (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Csaba Molnár (S&D) , Tibor Szanyi (S&D)